Obchodní podmínky

Jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům a na jakém právním základě?

Poskytnutí svých osobních údajů projevujete souhlas s těmito pravidly a podmínkami. Souhlasíte, že společnost Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., se sídlem Čajkovského 1209/21, 779 00 Olomouc, IČ 61975265, smí shromažďovat údaje poskytnuté při vyplnění registračního formuláře do Grundfos Premium http://www.grundfospremium.cz/uzivatel/registrace?returnhttp%3A%2F%2Fwww.grundfospremium.cz%2F. Dále jen „osobní údaje“.

Souhlasíte, že Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. používá osobní údaje za účelem poskytnutí služeb v rámci Grundfos Premium a naplnění podmínek a pravidel jednotlivých akcí na Grundfos Prémium.

Společnost Grundfos neukládá, nepřenáší, a ani žádný jiný způsobeí nezpracovává vaše osobní údaje, s vyjímkou účelů vyjmenovaných výše.

Zpracování osobních údajů je nutné pro splnění účelů zmíněných výše a s platnost od 25. května 2018 na základě Čl. 6,. odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“).

Poskytnut osobních údajů a Váš souhlas s jejich zpracováním je nezbytný k tomu, abyste měli přístup k požadovaným službám v rámci Grundfos Premium. V případě, že své osobní údaje neposkytnete, nebudete moci tyto služby využívat.

Je-li zpracování založené na souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat, to však nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu ještě před jeho odvoláním.

Kde jsou osobní údaje uloženy a kam se přenášejí?

Datové soubory s vašimi osobními údaji jsou uloženy na serverech společnost Poski.con s.r.o. se sídlem 28.října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky, IČ 27791505, která je zpracovatelem osobních údajů.

Podrobnosti o správci a zpracovateli osobních údajů

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., Čajkovského 1209/21,. 779 00 Olomouc, IČ 61975265, je správcem osobních údajů odpovědným za jejich zabezpečení a za jejich využit pro specifcké účely zmíněné výše.

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. může osobní údaje předat společnost Poski.com s.r.o., se sídlem 28.října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ 27791505 v postavení zpracovatele osobních údajů a zpracovávat je ke specifckým účelům zmíněné výše, s čímž vyjadřujete souhlas.

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. jako správce učinil veškerá opatření, a to i ve vztahu ke zpracovateli, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány jen v souladu s platnými předpisy, jen pro výše Strana 1 ze 2 uvedené účely a v nezbytném rozsahu, a aby byly chráněny před neoprávněným či protprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Doba uchovávání

Osobní údaje shromážděné k výše uvedeným účelům budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům.

Vaše osobní údaje nebudou udržovány ve tvaru, který by umožňoval identfkovat vás déle, než je společnost Grundfos považováno za nutné pro účely, k nimž byly shromážděny a zpracovávány, nebo než je stanovuje platná legislatva týkající se doby uchovávání osobních údajů.

Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům? /Další práva

Podle příslušného zákona máte, kromě jiných, tato práva (podle podíínek stanovených příslušnýí zákonem): (i) ověřit si zda, a jaký druh Osobních údajů o vás uchováváme a mít k nim přístup, případně si vyžádat kopie takových údajů, (ii) požádat o opravu, doplnění nebo vymazání vašich Osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo nejsou-li zpracovávány podle příslušných požadavků,. (iii) požádat nás o oíezení souboru, zpracování nebo použit vašich Osobních údajů a (iv) za určitých okolnost uplatnit námitku prot legitimitě účelů zpracování vašich Osobních údajů a (v) požádat o přenositelnost údajů.

Pokud byste si přáli zjistit více nebo chtěli využít jednoho či více výše uvedených práv, spojte se s Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., odesláním e-mailu na ipavlikova@grundfosdcom

V případě stížností máte též právo podat stížnost k příslušnému orgánu dozoru ve věci zpracování vašich Osobních údajů, a to k Úřadu pro ochranu osobních údajů,. se sídlem Pplk. Sochora 27,. 17000 Praha 7.