Pravidla programu Grundfos Premium

 1. Provozovatelem programu Grundfos Premium je společnost Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., se sídlem Čajkovského 21, 779 00 Olomouc, IČO 61975265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 13513, dále jen (Provozovatel).
 2. Věrnostní program Grundfos Premium je určený pro instalatéry čerpadel Grundfos a je zaměřený na poskytování výhod instalatérům, kteří nakupují u smluvních obchodních partnerů Provozovatele.
 3. Program Grundfos Premium probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.

 4. Členem programu Grundfos Premium se může stát fyzická či právnická osoba, která vykonává na základě živnostenského listu živnost „Vodoinstalatérství, topenářství“ (dále jen „Instalatér”). Za členy Grundfos Premium nejsou považováni jednotliví zaměstnanci firem, ale samotná firma zastoupená kontaktní osobou.

 5. Členem programu Grundfos Premium se instalatér stane, když vyplní požadované údaje v registraci na www.grundfospremium.cz a Provozovatel ověří splnění podmínek pro členství v Grundfos Premium z bodu 4 a členství schválí.

 6. Člen programu Grundfos Premium má možnost získat odměny za nákup čerpadel Grundfos u smluvních partnerů Provozovatele v časově omezených akcích.

 7. Akce začínají 15. den v měsíci a trvají do 10. dne následujícího měsíce nebo do vyčerpání zásob odměn, pokud není uvedeno jinak.

 8. Každá akce má svá podrobná pravidla, která jsou vždy uvedena na webu www.grundfospremium.cz  u informací k dané akci.

 9. Registrace do akce probíhá na adrese www.grundfospremium.cz. Registrací do akce instalatér souhlasí s podmínkami dané akce. 

 10. Akce probíhá pouze u našich smluvních partnerů v České republice a Slovenské republice.

 11. Pro účely ověření splnění podmínek akce může Provozovatel požadovat poskytnutí údajů jako datum nákupu čerpadel, typ zakoupených čerpadel, místo nákupu čerpadel, doklad o nákupu čerpadel. V případě, že je požadován doklad o nákupu čerpadel, je to pouze z důvodu ověření splnění podmínek konkrétní akce a tento doklad je po ukončení akce smazán.

 12. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit splnění podmínek akce Instalatérem.

 13. Provozovatel si vyhrazuje právo program Grundfos Premium kdykoliv ukončit, stejně tak kdykoliv ukončit aktuálně probíhající akce nebo zrušit členství v Grundfos Premium instalatérovi v případě porušení těchto pravidel, zneužití členství v Grundfos Premium a dalších závažných důvodů.

 14. Tato pravidla programu Grundfos Premium a právní vztahy vznikající mezi provozovatelem a členem programu Grundfos Premium, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

 15. Tato pravidla jsou vždy v aktuálním znění umístěna na internetových stránkách www.grundfospremium.cz.

 16. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího jednostranně měnit a upravovat tato Pravidla programu Grundfos Premium. Případné změny těchto Pravidel jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.grundfospremium.cz

 17. Ochrana osobních údajů

Poskytnutím svých osobních údajů projevujete souhlas s těmito pravidly a podmínkami. Souhlasíte, že Provozovatel smí shromažďovat údaje poskytnuté při vyplnění registračního formuláře.  Souhlasíte, že Provozovatel používá osobní údaje za účelem poskytnutí služeb v rámci Grundfos Premium a naplnění podmínek a pravidel jednotlivých akcí na Grundfos

Premium. Provozovatel neukládá, nepřenáší a ani žádným jiným způsobem nezpracovává vaše osobní údaje, s výjímkou účelů vyjmenovaných výše. Zpracování osobních údajů je nutné pro splnění účelů zmíněných výše a s platností od 25. května 2018 na základě Čl. 6, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“). 

Poskytnutí osobních údajů a Váš souhlas s jejich zpracováním je nezbytný k tomu, abyste měli přístup k požadovaným službám v rámci programu Grundfos Premium. V případě, že své osobní údaje neposkytnete, nebudete moci tyto služby využívat.  Je-li zpracování založené na souhlasu,můžete jej kdykoliv odvolat, to však nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu ještě před jeho odvoláním.

Kde jsou osobní údaje uloženy a kam se přenášejí?

Datové soubory s vašimi osobními údaji jsou uloženy na serverech společnost Poski.com s.r.o. sídlem 28. října 1584/281,709 00 Ostrava - Hulváky, IČ 27791505, která je zpracovatelem osobních údajů. 

Podrobnosti o správci a zpracovateli osobních údajů

Provozovatel je správcem osobních údajů odpovědným za jejich zabezpečení a za jejich využití pro specifické účely zmíněných výše. Provozovatel může osobní údaje předat společnost Poski.com s.r.o., se sídlem 28. října 1584/281,709 00 Ostrava – Hulváky, IČ 27791505 v postavení zpracovatele osobních údajů a zpracovávat je ke specifickým účelům zmíněným výše, s čímž vyjadřujete souhlas.  Provozovatel jako správce učinil veškerá opatření, a to i ve vztahu ke zpracovateli, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány jen v souladu s platnými předpisy, jen pro výše uvedené účely a v nezbytném rozsahu, a aby byly chráněny před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

Doba uchovávání

Osobní údaje shromážděné k výše uvedeným účelům budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům. Vaše osobní údaje nebudou udržovány ve tvaru, který by umožňoval identifkovat vás déle, než je Provozovatelem považováno za nutné pro účely, k nímž byly shromážděny a zpracovávány, nebo než je stanovuje platná legislativa týkající se doby uchovávání osobních údajů.

Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům? /Další práva

Podle příslušného zákona máte, kromě jiných, tato práva (podle podmínek stanovených příslušným zákonem): (i) ověřit si zda, a jaký druh Osobních údajů o vás uchováváme a mít k nim přístup, případně si vyžádat kopie takových údajů, (ii) požádat o opravu, doplnění nebo vymazání vašich Osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo nejsou-li zpracovávány podle příslušných požadavků, (iii) požádat nás o omezení souboru, zpracování nebo použití vašich Osobních údajů a (iv) za určitých okolností uplatnit námitku proti legitimitě účelů zpracování vašich Osobních údajů a (v) požádat o přenositelnost údajů.

Pokud byste si přáli zjistit více nebo chtěli využít jednoho či více výše uvedených práv, spojte se s Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. odesláním e-mailu na lkrchnakova@grundfos.com.